Blue chamber logo
mobile advertisement banneradvertisement banner
office building

המצב שלך

סוג הנכס הנרכש

סוג הרוכש

מחיר הנכס

מחשבון מס רכישה

אנחנו בפרופדו פיתחנו עבורכם את מחשבון מס הרכישה הנוח ביותר שיעזור לכם לדעת כמה מס רכישה עליכם לשלם על הנכס!*הנתונים במחשבון מוצגים בהתאם לעדכון האחרון של מדרגות מס הרכישה נכון לינואר 2023

building stairs

מס לתשלום

עלות הנכס שלך

0

 • 0% מס עד 1,919,155 ₪

המס שעליך לשלם

0

כיצד מחושב מס הרכישה שלך

מס הרכישה שעליך לשלם מחושב על סמך מחיר הנכס שאתה רוכש, סוג הנכס שאתה רוכש ואיזה סוג רוכש אתה.

במקרה שלך, 0 ₪.

מכיוון שהנכס הנרכש הינו הנכס היחיד אשר בבעלותך, אין תשלום מס על 1,919,155 ₪ הראשונים של הרכישה שלך.

מס הרכישה הכולל שעליך לשלם הוא 0 ₪.

mobile advertisement banneradvertisement banner

סימולטור מס רכישה

סימולטור מס רכישה של פרופדו הנו מחשבון טכנולוגי חדשני ומתקדם המאפשר לכם לגלות בצורה יעילה פשוטה ונוחה את תשלום מס הרכישה המוערך שאתם צפויים לחוב בו במסגרת עסקת רכישת נכס נדל"ני. המחשבון מתבסס על המידע העדכני ביותר, בהתחשב בשיעורי המיסוי החלים במצבים השונים ומחושב באמצעות אלגוריתמיקה מתקדמת שפיתחנו בפרופדו.

 • מה זה מס רכישה?

 • מס רכישה הנו מס שחל בעת רכישת נכס נדל"ן, כולל דירות, נכסים מבונים, זכויות, אופציות, וכיוצא באלה. מס הרכישה חל ומתרחש בעת הרכישה עצמה להבדיל ממס השבח המחושב ומבוצע בעת מכירת הנכס.

 • איך מתבצע חישוב תשלום מס הרכישה?

 • מס הרכישה נקבע לפי חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מיסוי מקרקעין כאחוז ממחיר הנכס או שווי הנכס. המס עצמו הנו מדורג והוא כולל שיטות חישוב שונות שנגזרות ממהות הנכס, סוג העסקה, צורת עריכת העסקה ועוד. בנוסף קיימים פטורים והטבות מס הרכישה בנסיבות שונות. חישוב מס הרכישה הנו פעולה מורכבת שאינה מתאימה לבעלי לב חלש 😊 בדיוק מסיבה זו פיתחנו את מחשבון מס הרכישה של פרופדו, שמלווה אתכם בתהליך ומסייע בחישוב.

 • האם עליי לשלם מס רכישה בעת רכישת דירה ראשונה?

 • ככלל, מס הרכישה משולם בעת רכישת כל נכס וזכות נדל"ניים כולל דירה ראשונה. עם זאת, בעת רכישת דירה ראשונה קיימת הקלה במדרגת מס הרכישה, כך שהמיסוי עצמו מתבצע החל מן המדרגה השניה של מחיר הנכס, של 1,919,155 ש"ח, כך שעבור רכישת דירה ראשונה במחיר נמוך מסך זה, בד"כ תהיה פטורה ממס רכישה במלואה.

 • האם קיימים פטורים והקלות במס הרכישה?

 • מס הרכישה מחושב באמצעות מדרגות תשלום הנגזרות ממחיר הנכס (או שווי הנכס), כאשר לעתים המיסוי האפקטיבי שמשלם הרוכש הנו פטור לחלוטין (למשל במקרה של רכישת דירה ראשונה במחיר שאינו עולה על 1,919,155 ש"ח). לצד זאת קיימים פטורים והקלות נוספים בעת רכישת נכסים נדל"ניים (למשל רכישת מגרשים ריקים), והכל כתלות בנסיבות שונות. חישוב מס הרכישה הנו פעולה מורכבת ולא כל כך בטוח שבא לכם להיכנס לשם בעצמכם 😊 למרבה המזל, פיתחנו את מחשבון מס הרכישה של פרופדו, שמלווה אתכם בתהליך ומסייע בחישוב, המתבסס על מדרגות מס הרכישה לשנת 2023.

 • עד כמה מחשבון מס הרכישה של פרופדו הנו מדויק?

 • סימולטור מס רכישה של פרופדו הנו כלי עזר תומך החלטה שנשען על המידע העדכני ביותר, כולל מערכת הדינים הרלוונטית החלה על התחום. עם זאת, המחשבון אינו מחליף היוועצות עם אנשי מקצוע, לרבות יועצי מס.